За проекта

Цел: Предоставяне на мобилна услуга в домовете на 30 възрастни хора и хора с увреждания в София, които вече ползват комуникационна услуга за сигнализиране при риск и имат потребност от пряка подкрепа.

Дейности:

  • Разработване на модел за интегрирани социални услуги и обучение на мобилен екип в подкрепа на възрастни хора;
  • Оценка на актуалните потребности от мобилна подкрепа в домашна среда;
  • Предоставяне на мобилна подкрепа в домашна среда на възрастни лица и лица с увреждания за период от 8 месеца;
  • Взаимодействие с НПО и институции за консултиране и устойчивост на модела на интегрирани социални услуги;
  • Популяризиране на модела на интегрирани социални услуги.

Целеви групи:

  • Възрастни хора и хора с увреждания, техните близки и подкрепящи лица
  • НПО
  • Представители на публична администрация

Обхват: Проектът се изпълнява на територията на Столична община

Период на изпълнение: м. юни 2015 г. – м. март 2016 г.

Финансиране: Проектът е на стойност 19 480.38 евро, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 17 499.38 евро от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП.