Условие за включване на асистенти и потребители

* Асистенти, предоставящи мобилна услуга в домашна среда
Условия:
– Средно образование
– Опитът в грижа за възрастни хора и хора с увреждания е предимство
– Отлични комуникативни и организационни умения
– Способност за работа под напрежение

Документи:
– Копие на диплома от средно образование
– Професионална автобиография
– Документи, удостоверяващи опита в грижите за възрастни хора (при наличие)

* Потребители на мобилна услуга
Условия:
– Жители на гр. София;
– Наличие на увреждане или затруднение в самостоятелността;
– Потребители на комуникационна услуга, предоставяна от екип на Фондация „ИСУО”.

Документи:
– Заявление за ползване на интегрирана мобилна услуга;
– медицински документ за наличие на увреждане или заболяване (ако е приложимо).

При възможност за включване на нови потребители, нуждаещите се лица подават заявление и участват в оценка на потребностите от услуги.