Старт на мобилна услуга в домашна среда на възрастни хора

През м.септември Фондация “ИСУО” стартира предоставянето на мобилна подкрепа в домашна среда на възрастни
хора в Столична община. Трима социални асистенти предоставят почасова мобилна подкрепа на 30 потребители – възрастни хора и хора с увреждания. По заявка потребителите могат да ползват консултативна подкрепа от рехабилитатор и социален работник. Потребителите ползват и дистанционна услуга в случаи на риск.